Monday, May 28, 2012

Prologo: Five Spirits and the Elementals

Prolouge:

Libong taon na ang nakakaraan ng manganib na magwakas ang sankatauhan. Nilamon ng dilim ang buong mundo at ang Nilalang ng Dilim ay naglakad sa ibabaw ng lupa kasama ang kanyang mga Alagad. Taglay nito ang di matatawarang kapangyarihan na kayang lumamon ng Kaluluwa ng bawat may buhay at kayang magtanim ng takot sa puso ng bawat nilalang. 
Sa lahat ng kaguluhang ito ay isang lipi na mula sa mahiwagang daigdig ang tumindig at lumaban sa kadiliman. Sila ang Lipi ng Kaliyanon. Ang mga lipi ng mandirigmang ito ay walang katulad, hawak nila ang isang mahiwagang sekreto at ang kapangyarihang kinatatakutan ng bawat tao. Taglay nila ang kakayahang Kontrolin ang lugar at oras pati ang mga elemento. Apoy, Tubig, Hangin at lupa. 
Sa pinagsnib nilang kapangyarihan ay hinarap nila ang nilalang ng Dilim na nagbabantang tumapos sa kanilang henerasyon. 
Naganap ang digmaan at marami ang nawasak subalit ang kapangyarihan ng liwanag ay nanaig. Umatras ang Kadiliman at bago pa man ito tuluyang wasakin ng liwanag ay binuksan nito ang lagusan patungo sa kaharian sa ilalim ng lupa at tumakas, subalit ang kanilang pagkatalo ay may kapalit na kaparusahan mula sa Dakilang hari ng dilim. Silay ipinatapon sa pinakapusod ng impeyerno.
Doon ay nanatili sila sa pagkakahimlay at naghihintay ng panahon para sa kanilang pagbabalik sa kapangyarihan upang muling maghasik ng Lagim sa ibabaw ng lupa.
Ang Daigdig ay nailigtas sa pagkawasak at sa tulong ng mga natitirang tao ay naitaboy nila ang mga halimaw at alagad ng dilim patungo sa lagusan pabalik sa ilalim ng lupa. Sa kapangyarihan ng lipi ng mga Kaliyanon at ng mga mahiwagang kristal ay tinatakan at isinara nila ang lagusan at muling nanumbalik ang kapayapaan.
Nang matapos ang digmaan ay nagpasyang bumalik sa kanilang Daigdig na pinagmulan ang mga Kaliyanon, subalit may ibang naakit na manatili sa Daigdig ng Tao upang maging katulong sa pagbangon nitong muli. 
Batid nilang ang Kadiliman ay naghihintay lang ng Oras at panahon kaya naman inipon nila ang lahat ng kanilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng isang orasyon ang bawat elemento ay naging Espirito. Espiritong nagtataglay ng kapangyarihan ng bawat Elemento at ito ay nahimlay at naghihintay ng muling pagbabalik para sa muling pagliligtas ng daigdig sa pagdating ng Araw.
Ang mga kristal na susi para mabukasan ang lagusan ay itinago sa apat na sulok ng Kaliya at nang Daigdig ng Tao upang walang sinumang makaalam ng kinaroroonan nito. 
Ang lipi ng Kaliyanon at ang kanilang mga Sekreto ay tuluyan nang nakalimutan ng mga Tao sa pagdaan ng mahabang panahon. Ang kanilang dakilang nagawa pati ang kanilang dakilang daigdig ay naging isang alamat na lamang.
Sa patuloy na pagdaan ng panahon ay unti unting nababawi ng Dilim ang kanyang lakas at nagbabanta ng muling kaguluhan at paghahasik ng lagim sa ibabaw ng lupa. Libong taon ang lumipas at ngayon ay handa na ang kadiliman na magising sa kanyang pagkakaidlip, at muli ang Apat na Espirito ay kailangang na ring Gumising sa kanilang pagkakahimlay upang muling ipagtanggol ang Dalawang Daigdig sa pagkawasak.

No comments:

Post a Comment